جدول وزن پروفیل

جدول وزن پروفیل

این دسته از محصولات در ساختمان ها، اسکلت های فلزی و جرثقیل های دروازه ای و بلند مرتبه جایگزین مناسبی برای مقاطع دست ساز حاصل از ناودانی، تیرآهن و نبشی است. استفاده از قوطی (باکس )های فولادی نقش بسیار مهمی در کیفیت، استحکام و سبک سازی سازه های فولادی ایفا می کند. در ادامه جدول های وزن پروفیل جهت محاسبه وزن انواع قوطی های ساختمانی و صنعتی ارائه می گردد.


جدول وزن پروفیل های مربع

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۱۲۰*۲۰۰/۶۲
۲۱۲۵*۲۵۰/۷۸
۳۱۳۰*۳۰۰/۹۶
۴۱۳۵*۳۵۱/۱۲
۵۱۴۰*۴۰۱/۲۵
۶۱/۲۵۲۰*۲۰۰/۷۵
۷۱/۲۵۲۵*۲۵۰/۹۸
۸۱/۲۵۳۰*۳۰۱/۱۹
۹۱/۲۵۳۵*۳۵۱/۳۹
۱۰۱/۲۵۴۰*۴۰۱/۵۵
۱۱۱/۵۲۰*۲۰۰/۹۱
۱۲۱/۵۲۵*۲۵۱/۱۷
۱۳۱/۵۳۰*۳۰۱/۴۲
۱۴۱/۵۳۵*۳۵۱/۶۴
۱۵۱/۵۴۰*۴۰۱/۸۶
۱۶۱/۵۴۵*۴۵۲/۱۲
۱۷۱/۵۵۰*۵۰۲/۳۳
۱۸۱/۵۶۰*۶۰۲/۸۲


جدول وزن پروفیل های مربع

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۲۲۰*۲۰۱/۱۸
۲۲۲۵*۲۵۱/۵۳
۳۲۳۰*۳۰۱/۷۸
۴۲۳۵*۳۵۲/۱۶
۵۲۴۰*۴۰۲/۴۵
۶۲۴۵*۴۵۲/۸۱
۷۲۵۰*۵۰۳/۱۱
۸۲۶۰*۶۰۳/۷۴
۹۲۷۰*۷۰۴/۳۸
۱۰۲۸۰*۸۰۴/۹۷
۱۱۲۹۰*۹۰۵/۶۸
۱۲۲/۵۲۵*۲۵۱/۸۸
۱۳۲/۵۳۰*۳۰۲/۳۱
۱۴۲/۵۳۵*۳۵۲/۶۸
۱۵۲/۵۴۰*۴۰۳/۰۳
۱۶۲/۵۴۵*۴۵۳/۴۷
۱۷۲/۵۵۰*۵۰۳/۸۴
۱۸۲/۵۶۰*۶۰۴/۶۳
۱۹۲/۵۷۰*۷۰۵/۴۶
۲۰۲/۵۸۰*۸۰۶/۲۵
۲۱۲/۵۹۰*۹۰۶/۹۸
۲۲۲/۵۱۰۰*۱۰۰۷/۸۱
۲۳۲/۵۱۱۰*۱۱۰۸/۶۲
۲۴۲/۵۱۳۵*۱۳۵۱۰/۴۸
۲۵۲/۵۱۴۰*۱۴۰۱۱/۰۲


جدول وزن پروفیل های مربع

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۳۳۰*۳۰۲/۷۳
۲۳۳۵*۳۵۳/۱۹
۳۳۴۰*۴۰۳/۶۰
۴۳۴۵*۴۵۴/۲۵
۵۳۵۰*۵۰۴/۶۲
۶۳۶۰*۶۰۵/۵۴
۷۳۷۰*۷۰۶/۵۱
۸۳۸۰*۸۰۷/۴۴
۹۳۹۰*۹۰۸/۳۸
۱۰۳۱۰۰*۱۰۰۹/۳۸
۱۱۳۱۱۰*۱۱۰۱۰/۳۶
۱۲۳۱۳۵*۱۳۵۱۲/۵۸
۱۳۳۱۴۰*۱۴۰۱۳/۱۹
۱۴۳/۵۴۵*۴۵۴/۷۸
۱۵۳/۵۵۰*۵۰۵/۳۳
۱۶۳/۵۶۰*۶۰۶/۴۲
۱۷۳/۵۷۰*۷۰۷/۵۶
۱۸۳/۵۸۰*۸۰۸/۶۸
۱۹۳/۵۹۰*۹۰۹/۷۶
۲۰۳/۵۱۰۰*۱۰۰۱۰/۹۵
۲۱۳/۵۱۱۰*۱۱۰۱۱/۹۵
۲۲۳/۵۱۳۵*۱۳۵۱۴/۶۹
۲۳۳/۵۱۴۰*۱۴۰۱۵/۲۹


جدول وزن پروفیل های مربع

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۴۵۰*۵۰۶/۰۶
۲۴۶۰*۶۰۷/۳۲
۳۴۷۰*۷۰۸/۵۸
۴۴۸۰*۸۰۹/۸۹
۵۴۹۰*۹۰۱۱/۱۸
۶۴۱۰۰*۱۰۰۱۲/۴۲
۷۴۱۱۰*۱۱۰۱۳/۷۲
۸۴۱۳۵*۱۳۵۱۶/۷۴
۹۴۱۴۰*۱۴۰۱۷/۴۸
۱۰۴/۵۱۰۰*۱۰۰۱۳/۸۹
۱۱۴/۵۱۱۰*۱۱۰۱۵/۳۹
۱۲۴/۵۱۳۵*۱۳۵۱۸/۸۱
۱۳۴/۵۱۴۰*۱۴۰۱۹/۵۹
۱۴۵۱۰۰*۱۰۰۱۵/۴۲
۱۵۵۱۱۰*۱۱۰۱۶/۹۵
۱۶۵۱۳۵*۱۳۵۲۰/۷۹
۱۷۵۱۴۰*۱۴۰۲۱/۷۲
۱۸۶۱۰۰*۱۰۰۱۸/۵۱
۱۹۶۱۱۰*۱۱۰۲۰/۵۱
۲۰۶۱۳۵*۱۳۵۲۴/۸۴
۲۱۶۱۴۰*۱۴۰۲۵/۹۲


جدول وزن پروفیل های مستطیل

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۱۱۰*۲۰۰/۴۶
۲۱۱۰*۲۵۰/۵۳
۳۱۱۰*۳۰۰/۶۲
۴۱۲۰*۳۰۰/۷۸
۵۱۲۰*۴۰۰/۹۶
۶۱۳۰*۴۰۱/۱۲
۷۱/۲۵۱۰*۲۰۰/۵۶
۸۱/۲۵۱۰*۲۵۰/۶۶
۹۱/۲۵۱۰*۳۰۰/۷۵
۱۰۱/۲۵۲۰*۳۰۰/۹۸
۱۱۱/۲۵۲۰*۴۰۱/۱۹
۱۲۱/۲۵۳۰*۴۰۱/۳۹
۱۳۱/۵۱۰*۲۰۰/۶۷
۱۴۱/۵۱۰*۲۵۰/۸۱
۱۵۱/۵۱۰*۳۰۰/۹۱
۱۶۱/۵۲۰*۳۰۱/۱۷
۱۷۱/۵۲۰*۴۰۱/۴۲
۱۸۱/۵۳۰*۴۰۱/۶۴
۱۹۱/۵۵۰*۴۰۲/۱۲
۲۰۱/۵۲۵*۵۰۱/۷۴
۲۱۱/۵۳۰*۵۰۱/۸۶
۲۲۱/۵۲۰*۶۰۱/۸۶
۲۳۱/۵۳۰*۶۰۲/۱۲
۲۴۱/۵۴۰*۶۰۲/۳۳
۲۵۱/۵۵۰*۶۰۲/۵۷
۲۶۱/۵۴۰*۸۰۲/۸۲


جدول وزن پروفیل های مستطیل

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۲۱۰*۲۰۰/۸۷
۲۲۱۰*۲۵۱/۰۲
۳۲۱۰*۳۰۱/۱۸
۴۲۲۰*۳۰۱/۵۳
۵۲۲۰*۴۰۱/۸۷
۶۲۳۰*۴۰۲/۱۶
۷۲۵۰*۴۰۲/۸۱
۸۲۲۵*۵۰۲/۳۲
۹۲۳۰*۵۰۲/۴۵
۱۰۲۲۰*۶۰۲/۴۵
۱۱۲۳۰*۶۰۲/۸۱
۱۲۲۴۰*۶۰۳/۱۱
۱۳۲۵۰*۶۰۳/۴۲
۱۴۲۴۰*۸۰۳/۷۴
۱۵۲۶۰*۸۰۴/۳۸
۱۶۲۴۰*۱۰۰۴/۳۸
۱۷۲۵۰*۱۰۰۴/۶۶
۱۸۲۶۰*۱۲۰۵/۶۸


جدول وزن پروفیل های مستطیل

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۲/۵۲۰*۳۰۱/۸۸
۲۲/۵۲۰*۴۰۲/۳۱
۳۲/۵۳۰*۴۰۲/۶۸
۴۲/۵۵۰*۴۰۳/۴۷
۵۲/۵۲۵*۵۰۲/۹۲
۶۲/۵۳۰*۵۰۳/۰۳
۷۲/۵۲۰*۶۰۳/۰۳
۸۲/۵۳۰*۶۰۳/۴۷
۹۲/۵۴۰*۶۰۳/۸۴
۱۰۲/۵۵۰*۶۰۴/۲۶
۱۱۲/۵۴۰*۸۰۴/۶۳
۱۲۲/۵۶۰*۸۰۵/۴۶
۱۳۲/۵۴۰*۱۰۰۵/۴۶
۱۴۲/۵۵۰*۱۰۰۵/۸۲
۱۵۲/۵۶۰*۱۲۰۶/۹۸
۱۶۲/۵۶۰*۲۲۰۱۱/۰۲


جدول وزن پروفیل های مستطیل

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۳۲۰*۴۰۲/۷۳
۲۳۳۰*۴۰۳/۱۹
۳۳۵۰*۴۰۴/۲۵
۴۳۲۵*۵۰۳/۴۲
۵۳۳۰*۵۰۳/۶۰
۶۳۲۰*۶۰۳/۶۰
۷۳۳۰*۶۰۴/۲۵
۱۰۳۴۰*۶۰۴/۶۲
۱۱۳۵۰*۶۰۵/۰۸
۱۲۳۴۰*۸۰۵/۵۴
۱۳۳۶۰*۸۰۶/۵۱
۱۴۳۴۰*۱۰۰۶/۵۱
۱۵۳۵۰*۱۰۰۶/۹۵
۱۶۳۶۰*۱۲۰۸/۳۸
۱۷۳۶۰*۲۲۰۱۳/۱۹


جدول وزن پروفیل های مستطیل

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
۱۳/۵۵۰*۴۰۴/۷۸
۲۳/۵۳۰*۶۰۴/۷۸
۳۳/۵۴۰*۶۰۵/۳۳
۴۳/۵۵۰*۶۰۵/۸۹
۵۳/۵۴۰*۸۰۶/۴۲
۶۳/۵۶۰*۸۰۷/۵۶
۷۳/۵۴۰*۱۰۰۷/۵۶
۸۳/۵۵۰*۱۰۰۸/۰۷
۹۳/۵۶۰*۱۲۰۹/۷۶
۱۰۳/۵۶۰*۲۲۰۱۵/۲۹
۱۱۴۴۰*۶۰۶/۰۶
۱۲۴۵۰*۶۰۶/۷۲
۱۳۴۴۰*۸۰۷/۳۲
۱۴۴۶۰*۸۰۸/۵۸
۱۵۴۴۰*۱۰۰۸/۵۸
۱۶۴۵۰*۱۰۰۹/۲۱
۱۷۴۶۰*۱۲۰۱۱/۱۸
۱۸۴۶۰*۲۲۰۱۷/۴۸
۱۹۴/۵۶۰*۲۲۰۱۹/۵۹
۲۰۵۶۰*۲۲۰۲۱/۷۲
۲۱۶۶۰*۲۲۰۲۵/۹۲

جهت دریافت مشاوره و خرید انواع پروفیل با کارشناسان ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط

error: Content is protected !!