آرشیو "فولاد ساختمانی عمومی"

فولاد ساختمانی عمومی


فولاد ساختمانی عمومی فولاد ساختمانی عمومی طبق DIN17100 فولادهای هستند که عملیات حرارتی برای آنها پیش بینی نشده است. مهمترین مشخصه این فولادها خواص مکانیکی ( مثل استحکام کششی، تنش تسلیم و ازدیاد نسبی )و ویژگی آنها جهت...

ادامه بیشتر ...