آرشیو "فولاد سمانتاسیون"

فولاد سمانتاسیون


فولاد سمانتاسیون فولاد های سمانته به دو دسته تقسیم می شوند: سمانته های نیکل دار و سمانته های غیر نیکل دار،  که فولاد 1.7131 از جمله فولاد های سمانته غیر نیکل دار می باشد. اصطلاح سمانته یا سمانتاسیون به معنی سختکاری سطحی...

ادامه بیشتر ...