شناخت فولادها

آشنايي با استانداردها، شناخت فولادها و چدنهاي متداول در صنعت و چگونگي استفاده ازكتاب كليد فولاد

مخاطبین این کتاب دانشجویان، مهندسان، کارشناسان و تمامی افرادي هستند که به نحوي با محصولات مختلف فولادي سر و کار دارند و نیاز دارند تا درباره نامگذاري و شناخت فولاد ها اطلاعاتی داشته باشند.

در این مجموعه با فراهم نمودن اطلاعات پایه سعی گردیده است تا شناخت و استفاده بهتر از قواعد و چارچوب هاي تعیین شده پیرامون نامگذاري فولادها، امکان پذیر گردد.

در گردآوري مطالب این کتاب سعی بر این بوده است تا خواننده به سهولت و در کمترین زمان ممکن بتواند اطلاعات مورد نیاز را در مورد شیوه نامگذاري فولادها در استانداردهاي مختلف آمریکایی، اروپایی و نیز استانداردهاي کشورهاي صنعتی نظیر آلمان، فرانسه و روسیه بدست آورد.

در ضمن موضوع مهم نحوه مقایسه فولادها در استانداردهاي مختلف و به عبارت دیگر چگونگی تعیین استاندارد معادل فولادها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

تلاش گردیده است تا پیوستهاي این کتاب به‌نحوي انتخاب گردند تا اطلاعات مفید دیگري نیز در‌اختیار خواننده قرار‌گیرد.

در ضمن جداول مقایسه استانداردهاي فولادها و چدنها به عنوان آخرین پیوست این کتاب خواننده را در مقایسه سریع استانداردهاي مختلف بدون نیاز به مراجعه به جداول متعدد، یاري می دهد.

با توجه به رو به رشد بودن صنایع کشور و افزایش ساخت و سازها در صنایع مختلف، امروزه شناخت استانداردهاي مختلف فولادها به یک نیاز عمومی تبدیل شده است و اگر این کتاب بتواند به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار گیرد، هدف نگارنده در تالیف این مجموعه برآورده شده است.

 

 

جهت مشاهده و دانلود این کتاب به لینک زیر مراجعه نمایید.

Introduction to Standard, Designation Systems of Steels and Cast Irons and How to Use Key to Steel

مطالب مرتبط